Yazım Kuralları

Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi'ne (ANADED) gönderilecek makalenin daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış olması ve başka bir derginin yayım süreci dâhilinde bulunmaması gerekmektedir. Dergide Türkçe makalelerin yanı sıra İngilizce, İtalyanca ve Hintçe makaleler de yayımlanabilir. Dergiye gönderilecek yazılar Makale Şablonuna yerleştirilerek aşağıdaki kurallara göre hazırlanmalıdır. 

 

Makaleler, hakemlere doğrudan sistem üzerinden yönlendirilmektedir. Makale üzerinde yazar-hakem gizliliğini sağlama adına makalenin yazar(lar)ını tanımlayıcı herhangi bir bilgi yer almamalıdır. Bu nedenle dosya adında ve makale metni içerisinde yazar isim / isimlerine yer verilmemelidir. Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi'nde  yayımlanmak üzere gönderilecek (etik kurul onayı gerektiren) makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir. Bir sayıda aynı yazara ait birden fazla makale yayımlanamaz. Telif Hakkı Devir Formu doldurulup yazar (lar) tarafından imzalanarak makale dosyası ile birlikte gönderildikten sonra yayım süreci başlatılır.


Başlık


En fazla 10-12 kelimeden oluşan makale başlığı, 12 punto ilk harfleri büyük, ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlık hem Türkçe hem de İngilizce olmalı, İngilizce başlık Türkçe özetin altında ve İngilizce özetin üstünde ilk harfleri büyük, diğerleri küçük ve koyu olarak yer almalıdır.


Yazar(lar) Bilgileri


(Değerlendirme sürecinden sonra) Makale başlığının altına (unvan belirtmeksizin) yazar(lar)ın adı ve soyadı ilk harfleri büyük diğerleri küçük harf, ortalanmış ve koyu olarak yazılmalıdır. Başlığa düşülecek dipnotta(larda); yazar(lar)ın unvanı, çalıştığı kurum, bulunduğu şehir (Türkiye dışında ise ülke ismiyle birlikte) elektronik posta adresi dipnot olarak verilmelidir.


Unvanlar


Doktor Öğretim Üyesi / Yardımcı Doçent (Yrd. Doç. Dr), Doçent (Doç. Dr.), Profesör (Prof. Dr.), Öğretim Görevlisi (Öğr. Gör.), Araştırma Görevlisi (Arş. Gör.), Okutman (Okt.). 


Öz


Türkçe ve İngilizce olmak üzere, 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde Öz ve Abstract yazılmalıdır. Özet ve Abstract, sağdan ve soldan 1 cm içeri girintili olmalıdır. Anahtar sözcükler en fazla 6 sözcükten oluşmalı ve virgülle ayrılmalıdır. Türkçe özetin altında Anahtar Sözcükler ve Abstract'ın altında Keywords başlığı kullanılarak verilmelidir.


Metin


Sayfanın tüm kenarlarında 2,5 cm boşluk bırakılmalı ve paragraflar 1,25 cm içeriden başlamalıdır. Tüm metin Microsoft Word programı kullanılarak, Times New Roman yazı tipinde, 11 punto büyüklüğünde, 1,15 satır aralığında (Tablolar 1 satır aralığında; Özet, Abstract, Tablolar ve Kaynakça 10 punto olmalı), başlık ve paragraflar (aralık; önce 0nk-sonra 6nk) iki yana yaslı olarak düzenlenmelidir. Yazılar sırasıyla; özet, anahtar sözcükler, abstract, keywords, ana metin, kaynakça ve (gerekli ise) ekler bölümlerini kapsamalıdır.  Bölüm başlıkları ilk harfi büyük olmak üzere küçük harfle, ortalanmış ve koyu olarak; alt başlıklar ise sayfanın solunda girintili ve koyu olarak yazılmalıdır. Metin uzunluğu (başlıklar, öz, abstract, metin, tablolar, kaynakça dâhil) 10.000 kelimeyi geçmemelidir.

Bölüm başlıklarında ve alt başlıklarda numaralandırma yapılmamalıdır.


Tablolar


Tablolar 1 satır aralığında ve 10 punto olmalıdır. Tablo başlığı ilk harfi büyük diğerleri küçük, sola dayalı, koyulaştırılmamış ve italik olarak yazılmalıdır. Tablolarda dikey çizgi kullanılmamalıdır.


Kaynakça

Kaynakça, APA (American Psychological Association) 6 yazım kurallarına göre yazılmalıdır. Kaynaklar, Kaynakça başlığı (ilk harfi büyük diğerleri küçük ve koyu olarak) altında ve 10 punto büyüklüğünde ve 1,15 satır aralığında olmalıdır.    

 

Metin içinde kaynak gösterimi

 

Aksan'a (2005) göre...,

Aksan (2005) …,

(Aksan, 2005: 10).

Yıldırım ve Şimşek'e (1999) göre …,

Yıldırım ve Şimşek (1999)

(Yıldırım ve Şimşek, 1999: 10)

 

İkiden fazla yazarlı


Yazar sayısı üç ile beş arasında ise, metin içinde ilk geçtiği yerde tüm yazarların soyadları ve yıl belirtilerek verilir. Aynı çalışmaya ikinci kez gönderme yapıldığında sadece ilk yazarın soyadı verilir, diğerleri için “ve ark.” ifadesi ile yıl verilir. Yazar sayısı altı veya daha fazla ise metin içinde ilk geçtiği yerden itibaren ilk yazarın soyadı verilir diğerleri için “ve ark." ifadesi ile yıl verilir. Cümle içinde birden fazla kaynağa atıfta bulunuluyor ise, kaynaklar yazar soyadlarının baş harfine göre sıralanmalıdır.


Örnek:

(Aksan, 2008; Güzel, 2003; Ortaylı, 2016).

 

Doğrudan yapılan alıntılarda sayfa numarası gösterilmeli ve yapılan alıntı tırnak içerisinde verilmelidir. Bir başka yazardan aktarılırken, aktaran ve aktarılan yazarların soyadı ve yayın yılı yazılmalıdır.

 

 

Kaynakların Yazılması

 

Dergiler

Maden, S. (2010). Jigsaw I tekniğinin yazılı anlatım becerisi akademik başarısına etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri11(2), 901-917.

 

Kitap

 

Güzel, A. (2010). İki dilli Türk çocuklarına Türkçe öğretimi: Almanya örneği. Öncü Yayınları. 

 

 

Editörlü kitap

Çifçi, M. (2006). Türkçe öğretiminin sorunları. G. Gülsevin ve E. Boz (Ed.), Türkçenin çağdaş sorunları içinde (s.77-134). Gazi Kitabevi.

 

Bildiriler

Aksu, M., Duy, B. ve Çivitci, A. (2005, Eylül). Üniversite öğrencileri için derse devam tutumu ölçeğinin geliştirilmesi: Yapı geçerliği ve güvenirliği. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi’nde sunulmuş sözlü bildiri. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.

Tezler

Maden, S. (2010). İlköğretim 6. sınıf Türkçe dersinde drama yönteminin temel dil becerilerinin kazanımına etkisi. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

 

Değerlendirme sürecinden sonra kabul edilen makaleler yazım kuralları doğrultusunda düzenlenerek yayımlanmak üzere, benzerlik / intihal raporu ile, sistem üzerinden gönderilir.  İntihal raporunda benzerlik oranı kaynakça dahil %25'i aşmamalıdır. Açık erişimin bilginin evrensel kullanımını arttırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğuracağı düşüncesinden hareketle Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi (ANADED) Açık Erişim politikasını benimsemiştir.