Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi https://anadoluded.com/index.php/pub <p>Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi (ANADED) dil, dil bilimi, dil eğitimi ile eğitim bilimlerinin farklı alanlarında yapılan bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir.</p> <p>ANADED okul öncesinden yüksek öğretime ve yetişkin eğitimine kadar her seviyeye ilişkin dil ve eğitim üzerine özgün ve bilimsel yazılar yayınlayarak akademisyenler ile birlikte öğretmenlerin çeşitli açılardan gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.</p> <p>Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi (ANADED) okuyucular ve yazarlar tarafından ücretsiz erişim sağlanabilen açık erişimli bir dergidir.</p> <p>ANADED açık dergi sistemine yüklenen her makale bilimsel bir bakış açısıyla dergi politikasına göre kontrol edilir ve alanında uzman hakemlere gönderilir.</p> <p>Bu süreç Çift Kör Hakemlik sistemi ile gizlilik politikasına uygun olarak sürdürülmektedir. Değerlendirme süreci olumlu biçimde tamamlanan makaleler geliş tarihlerine göre yayın sırasına alınır.</p> <p> </p> <p>ISSN: <strong>2980-1346</strong></p> tr-TR editor@anadoluded.com (Editor) editor@anadoluded.com (Teknik Destek) Wed, 29 Mar 2023 23:08:18 +0300 OJS 3.3.0.14 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 İki Dilli Okuma Metinlerinin Okuduğunu Anlama Başarısına Etkisi https://anadoluded.com/index.php/pub/article/view/9 <p>Bu araştırmanın amacı, temel seviyede iki dilli okuma metinlerinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin okuduğunu anlama becerilerini nasıl etkilediğini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu, Gazi Üniversitesi TÖMER’de Türkçe öğrenen 70 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma, nitel ve nicel tekniklerin bir arada kullanıldığı karma araştırma yöntemlerinden yakınsayan paralel desene uygun olarak yürütülmüştür. Nicel verilerin elde edilmesinde katılımcıların okuduğunu anlama düzeylerini belirlemek amacıyla sadece hedef dilde (Türkçe) yazılmış form ile aynı metnin Türkçe-İngilizce formu ve soruları kullanılmıştır. Nitel veriler ise katılımcılara yöneltilen hangi metnin daha anlaşılır olduğuna ilişkin sorularla toplanmıştır. Nicel ve nitel veri toplama araçlarından elde edilen veriler analiz edilerek birlikte yorumlanmıştır. Araştırmanın nicel verilerini oluşturan okuduğunu anlama puanları SPSS 25.0 programı, nitel veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Ayrıca, okuduğunu anlama testinin madde analizleri yapılarak her bir sorunun güçlük indeksi bulgularına ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda iki dilli metinlerin okuduğunu anlama puanları ile hedef dilde yazılan metinlerin puanları arasında, iki dilli metinlerin lehine olmak üzere anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu iki dilde yazılan metinleri daha iyi anladıklarına, iki dilli metinlerin bilmedikleri kelimeleri ve yapıları anlamalarına katkı sağladığına yönelik görüş bildirmiştir. Nicel verilerin bulguları ile nitel verilerin bulgularının örtüşmesi, araştırmanın kendi içinde tutarlı, örneklem açısından ise katılımcıların görüşlerini içtenlikle yansıttığını göstermektedir. Geniş örneklemlerde deneysel çalışmaların yapılması önemli bir gerekliliktir.</p> Haluk Güngör, Şeyda Yeşilyurt Telif Hakkı (c) 2023 Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://anadoluded.com/index.php/pub/article/view/9 Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 +0300 Bir Mâniniz Yoksa Annemler Size Gelecek’te Bir Değer Olarak Komşu ve Komşuluk https://anadoluded.com/index.php/pub/article/view/8 <p>Bu araştırmanın amacı, Ayfer Tunç tarafından kaleme alınan Bir Mâniniz Yoksa Annemler Size Gelecek adlı kitaptaki komşu ve komşuluk algısının tespit edilmesidir. Bu amaçtan hareketle önce eserdeki komşu ve komşulukla ilgili kavramlar, ifadeler tespit edilmiş, ardından da söz konusu kitaptaki komşu ve komşuluğa ilişkin hususlar incelenmiştir. Bir Mâniniz Yoksa Annemler Size Gelecek, incelenerek gerçekleştirilen bu nitel araştırmada doküman analizi kullanılmış ve kitaptan elde edilen veriler dijital ortama aktarılmıştır. Çalışma, bir eserden hareketle yapıldığı için herhangi bir örneklem seçimine gidilmemiştir. Söz konusu eserde komşu ve komşuluğa ilişkin çok sayıda ifadeye rastlanmıştır. Bu eserde komşuların (cenaze, düğün, nişan, iyi gün, kötü gün vb.) vazifeleri; çeşitli şekillerde nitelendirilen, tanımlanan komşuluk ve komşu tipleri (iyi komşu, kapı komşu, kendini aileye yakın sayan komşu, teklifsiz gidilmeyen komşu, yakın komşu, yan komşu ve yaşlı komşu vb.) yer almaktadır. Eserde tespit edilen komşu ve komşulukla ilgili verilerden hareketle Türk toplum hayatında bir unsur olarak komşu ve bir kavram olarak da komşuluk algısı irdelenmiştir. Çalışma sonucunda söz edilen kitaptaki komşuluğun yansımaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmadan hareketle komşuluğun başka yazarların eserlerine yansımalarına ilişkin araştırmalar yapılabilir.</p> Mahir Kavun, Ferhat Arslan Telif Hakkı (c) 2023 Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://anadoluded.com/index.php/pub/article/view/8 Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 +0300 Sessiz Sakin’in Gürültülü Maceraları Serisinin Değerler Eğitimi Bağlamında İncelenmesi https://anadoluded.com/index.php/pub/article/view/5 <p>Eğitimin ailede başladığı bilinen bir gerçek olsa da çocukların eğitimlerinin önemli bir bölümünü okul ortamında öğrendikleri okuma ve sonrasında tanıştıkları çeşitli kaynaklarla sağladığı da bilinmektedir. Eğitime ve şekillenmeye açık olunan çocukluk döneminde okunan kitaplar sayesinde çocuklar kimi davranışları, tutumları ve değerleri öğrenebilirler. Bu sebeple çocuk kitapları içeriğinden boyutuna kadar pek çok alanda incelenmiş ve çocukların eğitiminde öne çıkan kaynaklardan sayılmıştır. Çocuk eğitimindeki etkisi göz önüne alındığında çocuk kitaplarının bazı özellikleri taşıması zorunludur. Özellikle seri niteliğindeki çocuk kitaplarının aynı kahramanı veya kahramanları birkaç olayda kullanmaları çocukların karşısına sıklıkla bu kahramanların çıkması açısından önemlidir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman incelemesinin kullanıldığı bu araştırmada Melih Tuğtağ’ın kaleme aldığı <em>Sessiz Sakin’in Gürültülü Maceraları</em> adlı çocuk kitabı serisi kök değerler bakımından incelenmiştir. Çalışma sonunda seride kök değerlerin doğrudan veya örtük biçimde geçtiği toplam 796 bulgu belirlenmiştir. Öz denetim en sık örneğe sahip kök değer iken adalet en az rastlanan kök değerdir. Kök değerlerin sıklığa göre sıralamasının öz denetim, sevgi, sorumluluk, dostluk, yardımseverlik, dürüstlük, vatanseverlik, sabır, saygı ve adalet şeklinde olduğu saptanmıştır. Serinin her kitabında her kök değerin yer almadığı ve değerlerin kitaplara dağılımda düzensizlik bulunduğu belirlenmiştir. Fakat kök değerlere ilişkin bulguların zenginliğinden hareketle bu serinin değerler eğitimi için yeterli ve uygun bir kaynak olduğu söylenebilir.</p> Seçil ORTAKÖYLÜ, Erhan DURUKAN Telif Hakkı (c) 2023 Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://anadoluded.com/index.php/pub/article/view/5 Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 +0300 Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Örneğinin İncelenmesi https://anadoluded.com/index.php/pub/article/view/2 <p>Bu araştırmanın amacı Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan örnek bir Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programının incelenmesidir. Nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak yürütülen bu çalışmada, doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri’nin İndiana eyaletinde bulunan Purdue Üniversitesinde uygulanan Sosyal Bilgiler eğitimi lisans programı çalışmanın temel veri kaynağı olarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda lisans programının ortaöğretim (5-12. sınıflar) düzeyinde çalışacak Sosyal Bilgiler öğretmenlerine yönelik olduğu ve öğretmen Adaylarından 129 krediyi tamamlamalarının beklendiği görülmüştür. Derslerin kendi içerisinde eğitim dersleri, Sosyal Bilgiler alan bilgisi dersleri, konsantrasyon dersleri, diğer program dersleri ve seçmeli dersler gibi isimler altında kategorize edildiği belirlenmiş, öğrencilerden her bir kategori altında yer alan dersleri minimum kredi yükleri etrafında tamamlamalarının beklendiği görülmüştür. Ayrıca lisans programında 9 çekirdek yeterlik belirlendiği ve öğrencilerden bu yeterliliklerden her birisi ile ilişkilendirilen dersleri almalarının istendiği, bununla birlikte öğretmen adayları için “Vatandaşlık okuryazarlığı yeterlilik gereksinimi” adı altında bir yeterliliğe ulaşılmasının zorunlu kılındığı, bu yeterliliği elde etmeye yönelik üç farklı yol belirlendiği görülmüştür.&nbsp;</p> Okan Yetişensoy, Mustafa Demir Telif Hakkı (c) 2023 Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://anadoluded.com/index.php/pub/article/view/2 Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 +0300 Critical Discourse Analysis in Social Media Ads: Starbucks https://anadoluded.com/index.php/pub/article/view/4 <p>Today, many advertisements are presented in various media such as printed or social media with interesting, creative, attractive and persuasive appearances. In these advertisements, the common use of verbal and non-verbal signs and the development of conspicuous language phenomena have made it necessary to explore the advertising discourse and analyze the desired message. For this purpose, in this study, both English and Turkish advertisements taken from the social media accounts of Starbucks, a very popular coffee brand, were examined from the perspective of ‘‘Critical Discourse Analysis’’. This study mainly focuses on how the use of language and visual design in the advertisements of the relevant brand affects customers. To analyze the effects of linguistic and visual elements on the preferability of products, qualitative research was conducted on four different Starbucks advertisements in Turkish and English, adopting Fairclough's (1992) Critical Discourse Analysis framework. The obtained data were analyzed by making a thematic analysis. The findings showed that the brand uses a variety of strategies to influence customers’ perceptions, with relevant social media advertisements using approaches such as ‘seasonal drinks’ and ‘individuality’ to encourage the purchase of products. As a result, it can be stated that Critical Discourse Analysis is an effective approach that allows the methods of influencing people in creating meaning and the examination of these effects in different social contexts.</p> Ayşe Zambak Telif Hakkı (c) 2023 Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://anadoluded.com/index.php/pub/article/view/4 Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 +0300 Kitap İncelemesi: Kara Kitap https://anadoluded.com/index.php/pub/article/view/7 <p>Kara Kitap adlı eserin incelemesi yapılmıştır.</p> Sümeyra Uğur Telif Hakkı (c) 2023 Anadolu Dil ve Eğitim Dergisi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0 https://anadoluded.com/index.php/pub/article/view/7 Wed, 29 Mar 2023 00:00:00 +0300