İki Dilli Okuma Metinlerinin Okuduğunu Anlama Başarısına Etkisi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7772503

Anahtar Kelimeler:

Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi, okuduğunu anlama, aracı dil, iki dilli metinler, okuduğunu anlama testleri

Özet

Bu araştırmanın amacı, temel seviyede iki dilli okuma metinlerinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenlerin okuduğunu anlama becerilerini nasıl etkilediğini belirlemektir. Araştırmanın çalışma grubu, Gazi Üniversitesi TÖMER’de Türkçe öğrenen 70 öğrenciden oluşmaktadır. Araştırma, nitel ve nicel tekniklerin bir arada kullanıldığı karma araştırma yöntemlerinden yakınsayan paralel desene uygun olarak yürütülmüştür. Nicel verilerin elde edilmesinde katılımcıların okuduğunu anlama düzeylerini belirlemek amacıyla sadece hedef dilde (Türkçe) yazılmış form ile aynı metnin Türkçe-İngilizce formu ve soruları kullanılmıştır. Nitel veriler ise katılımcılara yöneltilen hangi metnin daha anlaşılır olduğuna ilişkin sorularla toplanmıştır. Nicel ve nitel veri toplama araçlarından elde edilen veriler analiz edilerek birlikte yorumlanmıştır. Araştırmanın nicel verilerini oluşturan okuduğunu anlama puanları SPSS 25.0 programı, nitel veriler ise içerik analizi ile çözümlenmiştir. Ayrıca, okuduğunu anlama testinin madde analizleri yapılarak her bir sorunun güçlük indeksi bulgularına ulaşılmıştır. Yapılan analizler sonucunda iki dilli metinlerin okuduğunu anlama puanları ile hedef dilde yazılan metinlerin puanları arasında, iki dilli metinlerin lehine olmak üzere anlamlı farklılık olduğu belirlenmiştir. Katılımcıların büyük bir çoğunluğu iki dilde yazılan metinleri daha iyi anladıklarına, iki dilli metinlerin bilmedikleri kelimeleri ve yapıları anlamalarına katkı sağladığına yönelik görüş bildirmiştir. Nicel verilerin bulguları ile nitel verilerin bulgularının örtüşmesi, araştırmanın kendi içinde tutarlı, örneklem açısından ise katılımcıların görüşlerini içtenlikle yansıttığını göstermektedir. Geniş örneklemlerde deneysel çalışmaların yapılması önemli bir gerekliliktir.

Referanslar

Aktaş, T. & Koçak, M. (2012). Çeviri işleminin yabancı dil öğretimine katkısı. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 141-155.

Aktaş, T. (2013). Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisini geliştirmek üzere sözcük öğretimi ve örnek ders gereci geliştirme önerisi. E-Dil Dergisi, 1, 1-26.

Alshehri, E. (2017). Using learners’ first language in EFL classroom. IAFOR Journal of Language Learning, 3(1), 20-33.

Altunkaya, H. ve Erdem, İ. (2017). Yabancı dil olarak Türkçe öğrenenlerin okuma kaygıları ve okuduğunu anlama becerileri. Sakarya University Journal of Education, 7(1), 59-77.

Aygüneş, M. (2007). Yabancı dil olarak Türkçenin öğretiminde okuma becerisini geliştirme yolları. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç E., Akgün Ö. E., Karadeniz Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak Kılıç E., Akgün Ö. E., Karadeniz Ş. ve Demirel, F. (2016). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.

Ceprano, M. (2017). Creating bilingual books to facilitate second language learning, Journal of Inquiry & Action in Education, 8(2), 2017 81

Cook, V. (2001). Using the first language in the classroom. Canadian Modern Language Review, 57(3), 402-423.

Creswell, J. W., & Plano C. V. L. (2007). Designing and conducting mixed methods research. In Creswell J. W. (Ed.), Choosing A Mixed Methods Design (pp. 58-89). California, USA: Clark VLP Sage.

Delice, A. (2015). Karma yöntem desen seçimi. Karma yöntem araştırmaları: Tasarımı ve yürütülmesi, (çev. Ed. Y. Dede & S. B. Demir), içinde 62-116. Ankara: Anı Yayıncılık.

Dündar, S.A. (2016). Bilişsel okuma stratejilerinin Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen öğrencilerde okuduğunu anlama becerisine etkisi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi.

Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3. baskı). London: Sage Publications.

Gabrielatos, C. (2001). L1 Use in ELT: Not a skeleton but a bone of contention: A response toprodromou.https://www.researchgate.net/publication/261708832_L1_use_in_ELT_Not_a_skeleton_but_a_bone_of_contention

Güngör, H. (2019). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde akıcı okuma: Durum çalışması. [Yayımlanmamış Doktora Tezi], Bolu: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi.

Howatt, A.P.R. (1984). A history of English language teaching. Oxford: Oxford University Press.

Hu, R., Chen, X. & Li, X. (2012). Exploring bilingual books with five chinese first graders: Children's responses and biliteracy development. Reading Horizons, 52, 57–87.

Lichty, P. (2002). It’s a small world after all. Library Talk, 49(1), 8-9.

Lowenthal, K.M. (2004). An introduction to psychological tests and scales. (2. Baskı). Psychology Press.

Moqbel, S.S.M. (2022). Mother tongue use in EFL grammar classroom: Attitudes and impact. Language Teaching and Educational Research, 5(1), 36-58.

Nunnnaly, J. C. (1978). Psychometric theory. New York: McGraw Hill.

Mahmutoğlu, H. ve Kıcır, Z. (2013). The use of mother tongue in EFL classrooms. EUL Journal of Social Sciences, 4(1), 49-72.

Oğuz, D. (2014). Translation as a tool in foreign language teaching. International Journal of Language Academy, 2/1, 55-62.

Öz, H. ve Karaazmak, F. (2019). L2 learners’ perceptions of using L1 in EFL classrooms. SEFAD, 42, 213-222.

Pablo, I. M., Lengeling, M. M., Rubio Zenil, Crawford, T. & Goodwin, D. (2011). Students and teachers’ reasons for using the first language within the foreign language classroom (French and English) in central Mexico. Profile, 13(2), 113-129.

Sarıçoban, A. (2010). Should native language be allowed in foreign language classes? Eurasian Journal of Educational Research, 38,164-178.

Schon, I. (2004). Bilingual books: Celebration vs. confusion. Booklist, 101(1), 136–138.

Şahin, A. (2010). Avrupa dil gelişim dosyası bağlamında yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde okuma becerisini geliştirmeye yönelik malzeme oluşturma. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi], İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Şimşek, M. R. (2010). Yabancı dil öğretiminde ana dil kullanımı: Ne zaman, ne kadar, neden? Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-14.

Yeşilyurt, Ş. (2022). The use of “Intermediary Language” in teaching Turkish as a foreign language. International Journal of Education Technology and Scientific Researches, 17, 688-719. Doi: 10.35826/ijetsar.436.

Zhang, Z. & Webb, S (2019). The effects of reading bilingual books on vocabulary learning. Reading in a Foreign Language, 31(1), 109–139.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-29 — 2023-03-29 tarihinde güncellendi

Nasıl Atıf Yapılır

Güngör, H., & Yeşilyurt, Şeyda. (2023). İki Dilli Okuma Metinlerinin Okuduğunu Anlama Başarısına Etkisi. Anadolu Dil Ve Eğitim Dergisi, 1(1), 1–11. https://doi.org/10.5281/zenodo.7772503

Sayı

Bölüm

Makaleler