Bir Mâniniz Yoksa Annemler Size Gelecek’te Bir Değer Olarak Komşu ve Komşuluk

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7772530

Anahtar Kelimeler:

Ayfer Tunç, , Bir Mâniniz Yoksa Annemler Size Gelecek, komşuluk

Özet

Bu araştırmanın amacı, Ayfer Tunç tarafından kaleme alınan Bir Mâniniz Yoksa Annemler Size Gelecek adlı kitaptaki komşu ve komşuluk algısının tespit edilmesidir. Bu amaçtan hareketle önce eserdeki komşu ve komşulukla ilgili kavramlar, ifadeler tespit edilmiş, ardından da söz konusu kitaptaki komşu ve komşuluğa ilişkin hususlar incelenmiştir. Bir Mâniniz Yoksa Annemler Size Gelecek, incelenerek gerçekleştirilen bu nitel araştırmada doküman analizi kullanılmış ve kitaptan elde edilen veriler dijital ortama aktarılmıştır. Çalışma, bir eserden hareketle yapıldığı için herhangi bir örneklem seçimine gidilmemiştir. Söz konusu eserde komşu ve komşuluğa ilişkin çok sayıda ifadeye rastlanmıştır. Bu eserde komşuların (cenaze, düğün, nişan, iyi gün, kötü gün vb.) vazifeleri; çeşitli şekillerde nitelendirilen, tanımlanan komşuluk ve komşu tipleri (iyi komşu, kapı komşu, kendini aileye yakın sayan komşu, teklifsiz gidilmeyen komşu, yakın komşu, yan komşu ve yaşlı komşu vb.) yer almaktadır. Eserde tespit edilen komşu ve komşulukla ilgili verilerden hareketle Türk toplum hayatında bir unsur olarak komşu ve bir kavram olarak da komşuluk algısı irdelenmiştir. Çalışma sonucunda söz edilen kitaptaki komşuluğun yansımaları tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmadan hareketle komşuluğun başka yazarların eserlerine yansımalarına ilişkin araştırmalar yapılabilir.

Referanslar

Buhurcu, Y. (2020). Emmanuel Levinas'ta komşuluk kavramı. Kilikya Felsefe Dergisi, 2, 150-168.

Çintaş, D. (2009). İbrahim Zeki Burdurlu'nun eserlerinde çocuk eğitimi ile ilgili evrensel değerler. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Konya: Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Demirkol, R. (2021). Değerler eğitimi bağlamında Araba Sevdası romanının Türkçe öğretiminde kullanılabilirliği üzerine bir inceleme. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Gündüz, M., ve Yıldız, M. (2008). Türk yazılı kültüründe komşuluk. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 7(25), 123-138.

https://sozluk.gov.tr (Erişim tarihi: 01.12.2022).

Kıral, B. (2020). Nitel bir veri analizi yöntemi olarak doküman analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(15), 170-189.

Memişoğlu, S. (2019). Türkçe öğretiminde değerler eğitimi bağlamında Refik Halid Karay'ın hikâyelerinin analizi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul: Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

Menteşe, M. (2022). Divan şairinin zihin dünyasında komşuluk biçimleri. Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, 8(2), 1692-1712.

Özkan, B. (2022). Türkiye Türkçesinde adlarla ön adların birliktelik kullanımı ve eş dizimi sözlüğü: Derlem tabanlı bir uygulama. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Türk Dil Kurumu (2011). Türkçe sözlük (11. baskı). Ankara: TDK Yayınları.

Tunç, A. (2018). Bir mâniniz yoksa annemler size gelecek (70'li yıllarda hayatımız) (15. baskı). İstanbul: Can Yayınları.

Yıldırım, M. (2017). Pakize Özcan'ın eserlerinin değerler eğitimi açısından incelenmesi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Elazığ: Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-29

Nasıl Atıf Yapılır

Kavun, M., & Arslan, F. (2023). Bir Mâniniz Yoksa Annemler Size Gelecek’te Bir Değer Olarak Komşu ve Komşuluk. Anadolu Dil Ve Eğitim Dergisi, 1(1), 12–20. https://doi.org/10.5281/zenodo.7772530

Sayı

Bölüm

Makaleler