Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Örneğinin İncelenmesi

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7772517

Anahtar Kelimeler:

Lisans programı, öğretim, sosyal bilgiler

Özet

Bu araştırmanın amacı Amerika Birleşik Devletleri’nde uygulanan örnek bir Sosyal Bilgiler Öğretmenliği lisans programının incelenmesidir. Nitel araştırma yaklaşımına uygun olarak yürütülen bu çalışmada, doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda Amerika Birleşik Devletleri’nin İndiana eyaletinde bulunan Purdue Üniversitesinde uygulanan Sosyal Bilgiler eğitimi lisans programı çalışmanın temel veri kaynağı olarak incelenmiştir. Çalışma sonucunda lisans programının ortaöğretim (5-12. sınıflar) düzeyinde çalışacak Sosyal Bilgiler öğretmenlerine yönelik olduğu ve öğretmen Adaylarından 129 krediyi tamamlamalarının beklendiği görülmüştür. Derslerin kendi içerisinde eğitim dersleri, Sosyal Bilgiler alan bilgisi dersleri, konsantrasyon dersleri, diğer program dersleri ve seçmeli dersler gibi isimler altında kategorize edildiği belirlenmiş, öğrencilerden her bir kategori altında yer alan dersleri minimum kredi yükleri etrafında tamamlamalarının beklendiği görülmüştür. Ayrıca lisans programında 9 çekirdek yeterlik belirlendiği ve öğrencilerden bu yeterliliklerden her birisi ile ilişkilendirilen dersleri almalarının istendiği, bununla birlikte öğretmen adayları için “Vatandaşlık okuryazarlığı yeterlilik gereksinimi” adı altında bir yeterliliğe ulaşılmasının zorunlu kılındığı, bu yeterliliği elde etmeye yönelik üç farklı yol belirlendiği görülmüştür. 

Referanslar

Akhan, N. E. (2015), Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının Sosyal Bilgiler lisans programı üzerine düşünceleri. JASSS International Journal of Social Science, 32, 267-289.

Altay, N. (2021). Estonya ile Türkiye Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Karşılaştırılması. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22 (1), 262-289. DOI: 10.17679/inuefd.591037

Akarsu, A. H. , Yılmazer, A. ve Geçit, Y. (2020). Sosyal Bilgiler öğretmen eğitimi programlarının yapısı: 2006-2018 programlarının karşılaştırılması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 56, 23-60.

Aksoy, E. & Gözütok, D. (2014). Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Singapur ve Türkiye’de öğretmen eğitimindeki dönüşümler. Journal of Educational Sciences & Practices, 13(25), 23-46.

Bursa, S. ve Çengelci Köse, T. (2017). Türkiye ve Kanada sosyal bilgiler öğretim programlarının değerler eğitimi bakımından karşılaştırılması. Anadolu Journal of Educational Sciences International (AJESI), 7(2), 338-372.

Bursa, S. ve Ersoy, A. (2020). Sosyal Bilgiler öğretmen adaylarının 2018 öğretmen yetiştirme programı seçmeli ders tercihleri. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (37), 59-72. http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.2020.140

Çeliköz, N., ve Çetin, F. (2004). AÖL öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarını etkileyen etmenler. Milli Eğitim Dergisi, 32(162), 136-145.

Çoban, A. (2010). Sosyal bilgiler öğretmenliği lisans programı: Betimsel bir karşılaştırma. Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 2, 27-46.

Gök, B. (2022). Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler dersi öğretim programlarının ölçme-değerlendirme öğesinin karşılaştırmalı olarak analizi: Singapur, Hong-Kong, Kanada ve Türkiye örneği. e-Kafkas Journal of Educational Research , 9(1) , 148-170 . DOI: 10.30900/kafkasegt.975451

İlk, G. ve Açıkalın, M. (2018). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik görüşlerinin ve deneyimlerinin incelenmesi. Milli Eğitim Dergisi, 47(219), 57-88.

Kaymakçı, S. ve Akbaba, B. (2014). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının geçmiş yaşantılarında öğrenemedikleri konular ve bunlara ilişkin çözüm önerileri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18(3), 145-165.

Külekçi, E. & Bulut, L. (2014). Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki sınıf öğretmenlerinin yetiştirilme sistemlerinin karşılaştırılması. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), 103-114.

Meriç, G. (2004). Fen Bilgisi Öğretmeni Yetiştirme Programlarının Örnek Ülkeler Kapsamında Değerlendirilmesi (Türkiye, Japonya, Amerika ve İngiltere Örnekleri). [Yayınlanmamış Doktora Tezi]. Ankara: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.

MEB (2018). Sosyal Bilgiler dersi öğretim programı (İlkokul ve Ortaokul 4, 5, 6 ve 7. sınıflar). Ankara.

Olcay Gül, S. (2014). Farklılaştırılmış öğretim ve uyarlamalar. Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(5), 111-123.

İndir

Yayınlanmış

2023-03-29 — 2023-03-29 tarihinde güncellendi

Nasıl Atıf Yapılır

Yetişensoy, O., & Demir, M. (2023). Amerika Birleşik Devletleri’nde Uygulanan Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Lisans Programı Örneğinin İncelenmesi. Anadolu Dil Ve Eğitim Dergisi, 1(1), 30–40. https://doi.org/10.5281/zenodo.7772517

Sayı

Bölüm

Makaleler